Veilig betalen

ideal veilig betalen

Betaal veilig met iDeal via uw eigen bank. Dat is shoppen zoals u dat graag wilt, eenvoudig en veilig!

Algemene voorwaarden BelBeter

Onderstaand treft u de Algemene Voorwaarden van BelBeter.nl aan:
 
Artikel 1 - Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor elke gemaakte offerte, aanbieding en koopovereenkomst tussen BelBeter.nl en afnemer waarop BelBeter.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Hier kan niet van worden afgeweken door partijen tenzij vooraf door beide partijen uitdrukkelijk is aangegeven hiervan af te wijken.

Deze zelfde voorwaarden zijn eveneens en zonder uitsluitsel van toepassing op iedere overeenkomst met BelBeter.nl, voor de uitvoering in welk een vorm en dienst dan ook, waarvoor derden dienen te worden betrokken. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met BelBeter.nl zijn overeengekomen.
 
Artikel 2 - Aanbiedingen en bestellingen
Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden. Afwijkingen van aanbiedingen en bestellingen binden BelBeter.nl enkel en alleen indien deze door BelBeter.nl schriftelijk zijn bevestigd. Een bestelling in welk een vorm dan ook bindt de klant. Door bestelling geeft de klant aan dat hij de leverings- en betalingsvoorwaarden kent en deze ook in zijn geheel accepteerd. Bij annulering door klant is deze een vergoeding verschuldigd van 20% van het orderbedrag met een minimum van Euro 30,00 incl. BTW.

BelBeter.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Tenzij anders uit de bestelling blijkt is niet in de bestelling begrepen: - extra werkzaamheden en of dienst(en).

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. De actuele tarieven zijn te vinden in het hoofdmenu onder betaalprocedure. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is BelBeter.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BelBeter.nl anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht BelBeter.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
Artikel 3 - Overeenkomst
De overeenkomst tussen BelBeter.nl en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en te kennen heeft gegeven akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden. Indien de klant een bestelling telefonisch plaatst gaat men automatisch akkoord met onze voorwaarden.

Prijswijzigingen
a.Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, mits betaling van afnemer binnen 3 dagen hierna op rekening van BelBeter.nl is bijgeschreven.
b. Indien zich een prijsverlaging van het bestelde product voordoet, binnen 3 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, zal deze op verzoek van de klant worden verrekend.
c. Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijsverlagingen in het kader van acties of andere promotionele activiteiten, kortingen, opruimingen, aanbiedingen, showroommodellen, e.d.

Eigendomsvoorbehoud
BelBeter.nl blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 4 - Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering uiterlijk binnen twee weken. Bij overschrijding van de levertijd wordt BelBeter.nl een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd. Bij overschrijding van de nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het factuuradres en bepaald BelBeter.nl de wijze van verzending. Indien verzending naar een ander adres dan het factuuradres of een ander land dan Nederland geschiedt dan draagt afnemer het volledige risico van verlies of beschadiging. Middels 'track & trace' is altijd te controleren of het pakket is verzonden door BelBeter.nl.

De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.
a. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag, afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. Echter de kosten voor de vergeefse poging tot aflevering worden afzonderlijk in rekening gebracht en bedragen altijd minimaal Euro 45,00 incl. BTW.
b. Klant heeft de plicht het product te weigeren wanneer deze beschadigd wordt aangeboden. Indien product is verzonden middels TNT-post en bij aanbieding blijkt de verpakking reeds beschadigd dan dient klant het product ten alle tijden te weigeren. Na acceptatie is nimmer meer vast te stellen waar het pakket beschadigd is en neemt BelBeter.nl het niet meer retour.

Indien met de klant overeengekomen is vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op de bank- of girorekening van BelBeter.nl is bijgeschreven. Indien de bestelling niet in 1-keer kan worden bezorgd wordt inoverleg met de klant een van de volgende mogelijkheden gekozen:
 - een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd.
 - het leverbare artikel/artikelen wordt/worden bezorgd, het niet direct leverbareartikel/artikelen wordt/worden nageleverd waarbij de extra verzendkosten voor rekening van koper komen.

Artikel 5 - De koop ongedaan maken
De klant heeft het recht de producten welke op deze website staan, binnen 7 dagen ingaande vanaf de dag dat het aan hem ter beschikking is gesteld, terug te sturen naar BelBeter.nl. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door BelBeter.nl wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient voor retourzending per E-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel. Speciaal voor de klant bestelde goederen in maten, soorten,afwerkingen en uitvoeringen welke niet in het standaardassortiment zoals opgenomen op deze website, kunnen evenals artikelen waarvan de klant achteraf kleur en of afwerking niet mooi vindt, niet geretourneerd worden. Dit geldt ook voor artikelen uit de rubriek 'aktie artikelen'.

Indien de klant besluit het product terug te sturen zijn de kosten van het retour zenden aan en de gemaakte verzendkosten door BelBeter.nl voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan BelBeter.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant. Het product kan in de volgende drie staten verkeren:
a. staat 1; het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 2 sub a t/m g. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product minus de verzendkosten retour.
b. staat 2; het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 2 sub a t/m g. De klant ontvangt 70% van het aankoopbedrag van het product minus de verzendkosten retour.
c. staat 3; het product is beschadigd of de originele verpakking ontbreekt of toebehoren ontbreken zoals: handleiding, montagemateriaal,meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 2 sub b t/m f. De klant ontvangt 55% van het aankoopbedrag van het product minus de verzendkosten retour.

Voorwaarde voor retourzending
a. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
b. het product dient ongebruikt ten zijn en voorzien te zijn van de originele beschermfolie;
c. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
d. het product mag niet ingebouwd/geassembleerd zijn geweest;
e. het product mag niet in werking zijn geweest;
f. meegeleverde (montage)materiaal dient origineel verpakt te zijn;
g. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding, eventuele labels en meegeleverde accessoires;

Geheel artikel 5 is enkel van toepassing op particuliere afnemers uit Nederland en niet voor zakelijke afnemers van toepassing, deze hebben geen retourrecht. Bepalend hierbij is factuurnaam/factuuradres. Tevens is artikel 5 enkel van toepassing bij koop en afname op afstand zoals wettelijk bepaald. Bij koop en/of afhaling bij een onzer vestigingen of magazijn geldt dit artikel 5 dan ook niet. Derhalve is retourname of ruiling in die situatie niet mogelijk.

Artikel 6 - Garantie
BelBeter.nl garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. De onder 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, gedurende een periode van 12 maanden vanaf factuurdatum.

De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie. BelBeter.nl verschaft de klant een aankoopbewijs (factuur) als bewijs met betrekking tot de garantie. Kopie-facturen worden nimmer verstrekt, bewaar uw origineel dan ook zorgvuldig. Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal BelBeter.nl het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van BelBeter.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu het vervangen product aan BelBeter.nl te retourneren en het eigendom daarover aan BelBeter.nl te verschaffen.

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BelBeter.nl, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. Tevens vervalt de garantie onherroepelijk wanneer het produkt door afnemer, of in opdracht van afnemer (gedeeltelijk) gedemonteerd is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BelBeter.nl.

Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is BelBeter.nl niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Bij rechtstreekste verkoop aan bedrijven in binnen- en buitenland, ongeacht aard en omvang van bedrijf,vervalt dien ten gevolge artikel 5 en artikel 6. De dan geldende garantietermijn bedraagt in dat geval 5 dagen. Als startpunt geldt daarvoor defactuurdatum.

Artikel 7 - Onderzoek, reclames
De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen een dag nadat het artikel aan afnemer ter afname is aangeboden schriftelijk aan BelBeter.nl te worden gemeld.

Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan BelBeter.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is BelBeter.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van BelBeter.nl en op de wijze zoals door BelBeter.nl aangegeven.Artikelen uit de rubriek Aktie-artikelen zijn altijd nieuw en in goede staat. Echter deze missen vaak (deels) de originele verpakking door welk een oorzaak ook. Dit kan geen reden tot reclamatie of anderszins zijn.

Artikel 8 - Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde(n) wordt gebracht.

Als aanvulling op lid1 geldt dat indien een artikel verstuurd wordt naar een adres en of / postcode opgegeven door klant en dit blijkt onjuist in welk een vorm dan ook, het risico op verlies of beschadigingbij de klant ligt. Eventuele extra kosten, zoals verzendkosten voor het nogmaals verzenden,die hieruit voortvloeien zijn dan ook voor rekening van de klant.

Artikel 9 - Betaling
Betaalwijze
a. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag binnen 3 werkdagen op de bank- of girorekening van BelBeter.nl te zijn bijgeschreven. Het staat BelBeter.nl ten alle tijden vrij om betaling vooraf te verlangen.
b. indien is overeengekomen om te betalen onder rembours dient de betaling netto contant plaats te vinden bij bezorging.

Terugstorting
Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 5 wordt besloten de overeenkomst te ontbinden, zal BelBeter.nl het reeds bijgeschreven overeengekomen totaalbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 werkdagen aan de klant terugstorten. Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Indien het door BelBeter.nl geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van BelBeter.nl jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van BelBeter.nl beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs, e.e.a. te bepalen door BelBeter.nl.

Onverminderd het bovenstaande is BelBeter.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BelBeter.nl of zijn ondergeschikten.

Artikel 11 - Overmacht
BelBeter.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien belbeter.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop BelBeter.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BelBeter.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen daaronder begrepen.

BelBeter.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BelBeter.nl zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voorzover BelBeter.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BelBeter.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 - Klachten
Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door BelBeter.nl serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per E-mail, brief of fax kenbaar gemaakt te worden. BelBeter.nl zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen beantwoorden. Via E-mail wordt de klant door BelBeter.nl bericht.

Artikel 13 - Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van BelBeter.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft BelBeter.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen BelBeter.nl en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ongeacht het vestigingsadres van de klant.

Artikel 15 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn op te vragen op de website van BelBeter.nl (www.belbeter.nl). Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Bijzondere bepalingen
Maten, specificaties, kleurenen afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten.
 
Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. kopieren, downloaden of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BelBeter.nl.

Copyright 2011-2013 | Designed by MEC Services BV